Företagsnyheter

Startup, bolagsformer och ehandel

WooCommerce kan integreras till OnRoad

Med tekniska lösningar minskas företagens administrativa arbete allt mer, något som både gynnar företagen och dess kunder. Både bokföring, orderhantering och fakturaunderlag kan skapas automatiskt. För automatiserade logistikordrar till Onroad kan ett plugin till WooCommerce användas.

Kombinationen av OnRoad och WooCommerce är värt att studera. Woo Pacsoft Unifaun är ett plugin som är mycket uppskattat av E-handlare som använder WooCommerce som system för sin E-handel. Detta genom att administrationen kring skapandet av logistikordrar minskar kraftigt tack vare detta plugin. Kunduppgifter och fraktuppgifter som anges i E-butiken förs över, via detta plugin, till Unifaun där informationen automatiskt skapar fraktsedlar som kan användas till fraktföretaget OnRoad. Efter att kunder har lagt ordrar över en dag kan därmed inloggning ske på Unifaun varpå samtliga fraktordrar enkelt skrivs ut. Detta utifrån den information som lämnats vid beställning. Eftersom det står på dessa vad beställningen består av skapas även tydliga listor gällande vad som ska ligga i de olika paketen.

Från WooCommerce – Till Onroad

 • Kunden anger information
 • Pluginet skickar informationen till Unifaun
 • Inställningar i Unifaun gör att fraktsedlar skapas till OnRoad
 • Fraktsedlarna skrivs ut
 • Paketering och transport

Kostnad och installation

WooPacsoft Unifaun kan laddas hem direkt från WordPress (i inloggat läge på webbplatsen). Efter att det installerats behöver kopplingen ske mot Unifauns konto. I inställningarna anges kontonamn och lösenord till Unifaun. Därefter behöver en API-nyckel anges. Det är denna nyckel som skapar automatisk överföring av informationen medan inloggningsuppgifterna anger till vilket konto. API-nyckel går att få av Unifaun efter att tilläggstjänsten Orderkoppling har beställts. Det är därmed kostnad för denna tjänst som uppstår då pluginet är gratis att ladda hem och installera. Kostnaden anges av Unfaun vara 2500 kr som en uppstartsavgift samt 2000 för varje år som tjänsten önskas användas. Att ladda hem samt installera ett plugin är mycket enkelt. Att sedan genomföra kopplingen är också enkelt då information om hur detta sker finns på hemsidan. Dessutom kan företaget kontaktas för support via mail. Det finns även möjlighet att få hjälp med hela installationen och kopplingen men då mot en timdebitering.

Minskar administrativt arbete

Största fördelen med denna lösning är att tiden som läggs på administrativt arbete minskar. Allt sker helt automatiskt även om ett alternativ även är att begära informationsöverföring via manuell åtgärd. En fördel är även att Unifaun används av ett flertal olika logistikföretag som kan kopplas in. På så vis går det enkelt att få överblick över samtliga ordrar oavsett vilket företag som ska genomföra transporten.

Innan du hyr byggnadsställningar i Trollhättan bör du…

Innan du hyr byggnadsställningar i Trollhättan bör du…

Villan ska målas om och du behöver hyra byggnadsställningar för att underlätta arbetet. Vad bör du tänka på i val av uthyrare? Vad gäller kring försäkringar?

Några punkter att tänka på inför att du hyr byggnadsställningar i Trollhättan är:

 • Vilken service önskas?

Vill du åka till företaget med en mindre lastbil, lassa på byggnadsställningarna, åka hem och montera allt själv? För att, när arbetet är slutfört, göra samma sak men bakvänt. Alternativet är att betala för utkörning, montering osv. När de allra största byggnadsställningarna hyrs ut ingår montering just för att det är för avancerat att bygga ihop dem själv. Är det däremot en ställning för en villa går det att spara lite på att själv montera allt.

Vilken service önskar du?

 • Vad behöver du betala?

Det går att hyra byggnadsställningar i Trollhättan för några hundra kronor per vecka – men även för flera tusenlappar. Det är framförallt stor skillnad i vilka ställningar som hyrs ut vilket därmed påverkar priset. Behöver du bara komma upp 2 meter i luften så betalar du ett överpris om en ställning på 4 meter hyrs osv.

Välj ställning efter ditt behov. Det håller nere priset

 • Vilka ska klättra på ställningen?

Ett av de företag som hyr ut byggnadsställningar i Trollhättan nämner 4 punkter kring hur man ska tänka som privatperson. En punkt handlar om vilka som förväntas klättra på ställningen.

Ska du, och din familj, vara på ställningen och måla om huset så kan du själv montera den. Har du däremot tänkt att använda den själv först varpå en snickare sedan ska använda den för att laga delar av taket måste den vara monterad av fackmän. Det går allts inte att hyra in hantverkare och förvänta sig att de ska använda byggnadsställningar som är monterade av dig som privatperson.

 • Behöver du väderskydd eller andra skydd?

Väderskydd används för att skydda ställningarna mot vatten och vind. Det blir därmed enklare att jobba även om vädret är sämre. Se även över behovet av säkerhetsskydd så som staket eller andra säkerhetsdetaljer. Dessa brukar kunna hyras hos samma aktör.

Jämför offerter för att hyra byggnadsställningar i Trollhättan

Vill du hålla nere priset? Kontakta flera uthyrningsföretag i Trollhättan och närliggande städer. Det kan absolut vara ekonomiskt försvarbart att åka 2 – 3 mil för att hyra från en annan stad till ett lägre pris.

Konstruktionsritningar, Bygglov och andra oväntade utgifter

Konstruktionsritningar, Bygglov och andra oväntade utgifter

Innan en större tillbyggnad, eller nybyggnad, ska ske på tomten gör de flesta en budget över den förväntade kostnaden. Material och eventuell kostnad för byggföretag läggs in i budgeten – men glöm inte de tillstånd och annat som krävs. Exempel är konstruktionsritningar, bygglov och kontrollansvarig.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är mycket detaljerade ritningar som generellt skickas in tillsammans med bygglovsansökan. I vissa fall skickas ansökan först varpå konstruktionsritningarna skickas in som komplement om detta efterfrågas av kommunen.

Ritningarna ligger inte bara till grund för bygglovet utan är även vad byggföretagen använder sig av vid offert och därefter byggnation. Dessa kan bland annat innehålla konstruktion, material och byggnadsteknik. Vad konstruktionsritningar kostar beror främst på byggnadens storlek och komplexitet.

Bygglov

Om bygglov krävs eller inte beror både på vad som ska byggas samt var du bor. Det krävs exempelvis bygglov för fler byggnationer inom detaljplanerat område än om det inte är inom detaljplanerat område. Det är även flera faktorer som avgör om bygglovet krävs eller inte så som storleken på utbyggnaden/byggnaden samt vad det är som ska byggas. Ett exempel är installation av kamin som kan kräva bygglov även om det inte primärt ändrar bostadens utseende. Bygglovskostnaden beror på byggnationens storlek men varierar även över olika kommuner.

 • Ansök alltid om bygglov innan byggnation påbörjas
 • Påbörjas bygget före kan det behöva rivas – även om bygglovet godkänns

Energiberäkningen

Vid nybyggnation behöver generellt en energiberäkning genomföras. Det betyder att en mätning och beräkning utförs på fastigheten för att mäta dess energiförbrukning i förhållande till andra fastigheter i samma storlek. Detta sker för att påvisa att reglerna från Boverket uppfylls.

Lagfart

När en ny tomt köps kan lagfartsavgift behöva betalas. Detta är alltså inte en avgift som är medräknad i den summa som mäklarna anger vid försäljning. Avgiften för lagfart är 1,5 % av den totala köpeskillingen. Därtill tillkommen en fast administrationsavgift på ca 800 kr.

Pantbrev

Pantbrev anger hur stort belopp som fastigheten får pantsättas för. Har tidigare ägare pantbrev för 1 miljon och du behöver ett lån på 1,5 miljon behöver pantbrev skapas för den sista halva miljonen. Kostnaden är 2 % på det belopp som behöver intecknas. Mäklaren ska kunna svara på hur stort belopp som fastigheten har pantbrev på som därmed kan tas över.

Anslutning till värme, el och vatten

Är det en nybyggnation, oavsett om det är villa eller attefallshus, uppstår även kostnad för anslutning till värme, el och vatten.

Tillverkningsprocesser hos gummitillverkare

Gummitillverkare kan arbeta med en rad olika processer för att skapa de gummidetaljer och produkter som sedan säljs till konsumenter och företag. Vilken process som ska användas beror främst på vilken funktion och hållbarhet som gummit förväntas ha.

Formgjutning

Formgjutning är en av de vanligaste processerna och hittas hos de flesta gummitillverkare. Formgjutning passar till både gummi, silikon och polyuretan och kan ske en rad olika storlek och i olika omfattning. Beroende hur exakt detaljen behöver vara i storlek och utformning kan slipning behöva genomföras efteråt.

Extrudering

När gummitillverkare exempelvis ska skapa tätningslister kan extrudering användas. Processen kallas även för strängsprutning och används främst när behov av specifika profiler finns. Utöver gummi kan extrudering användas för plast och ett flertal andra material. En större gummitillverkare i Sverige anger att de använder denna process till bland annat lister, profiler samt fendrar.

Mekanisk bearbetning

Med mekanisk bearbetning menas att exempelvis svarvning eller fräsning sker. Kan exempelvis vara mer ekonomiskt vid mindre mängder av produkter eller specialbeställningar.

Injektion

Vid formgjutning kan injektion användas, vilket har flera fördelar. Injektion är alltså en väg att arbete med formgjutning. En fördel är att verktyget kan hållas stängt under hela processen. Arbetssättet skapar även en mycket kort arbetstid. Orsaken beror på att gummi är extremt dålig på att leda värme. Någon förproduktion av mallar eller gjutämnen behövs inte heller.

(Detta är enbart ett urval av arbetsprocesser som gummitillverkare använder. Det ska inte ses som en helhetsbild över branschen)

Välja process och gummitillverkare

 • Ta fram idé eller produkt
  Börja med att skissa på den produkt som önskas. I vissa fall kan det räcka med en idé som sedan ”bollas” med den gummitillverkare som får uppdraget. De kan sedan komma med förslag på vilket material som är bäst, hur tillverkning bör ske och pris.
 • Offert från flera
  Då tillverkningsprocessen och kapaciteten är så olika mellan olika gummitillverkare bör alltid offert tas in från flera företag. Det handlar då inte bara om att jämföra priser utan även leveranstider och annat.
 • Välj helhetslösning
  I de flesta fall finns stora fördelar i att välja ett företag som är breda i utbud och kan erbjuda helhetslösningar. Även om priserna kan skilja mellan olika företag så kan det vara smidigare och snabbare att kunna köpa alla detaljer från samma leverantör.

ERAS Interactive Audit System

Encare erbjuder evidensbaserade vårdsystem som kan användas av vårdpersonal för att förbättra kvalitén på vården samt spara in kostnader. Med hjälp av ett vårdsystem, ett interaktivt program, där vårdpersonal kan få information av kliniska experter samt se bästa praxis inom området. EIAS är det verktyg som nyttjas för att övervaka arbetet med ERAS.

Encare erbjuder evidensbaserad utbildning för vårdpersonal och ett interaktivt och webb-baserat system för information, EIAS. Företaget har utvecklat ett interaktivt och väldigt användarvänligt program som används för insamling, dokumentation och uppföljning. Där kan man som vårdpersonal få information av ledande kliniska experter som är baserat på evidens och det som anses vara bästa praxis inom området. Eftersom all information i programmet är interaktiv så får du som vårdpersonal omedelbar återkoppling, något som förhoppningsvis leder till ökat kvalité inom vården samt besparingar inom samma område. Encare får lov att kommersialisera så kallade kirurgiska protokoll och företaget erbjuder idag dessa system på en mängd sjukhus runt om i världen. Encare grundade 2009 och har sedan dess samarbetat med ERAS Society för att skapa detta informationssystem för evidensbaserad bästa praxis inom vården. EIAS presenteras på encare.net.

Förbättrad återhämtning efter operationen

ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, handlar om hur patienten bäst återhämtas sig efter en operation. ERAS bygger på evidensbaserad bästa praxis inom området. Med hjälp av vårdsystemet kan vårdpersonal se vad bästa praxis är på området samt vad kliniska experter på området rekommenderar. ERAS har ett brett utbud av publikationer, så som protokoll och riktlinjer, som rör förbättrad återhämtning efter operation. Eftersom ERAS, förbättrad återhämtning efter en operation innebär att en patient kommer att må bättre snabbare så innebär detta stora besparingar för vården. Om en patient kan lämna sin vårdplats snabbare så minskar kostnaderna för vårdgivaren betydligt.

Ofta kan man förkorta återhämtningstiden för patienten med upp till 30 procent. Det finns många forskningsrapporter som visar att ERAS har stora effekter på återhämtningstiden men även på komplikationsgraden. När ERAS används så minskar återinläggning, antal komplikationer och sjukhusvistelser i stort, något som självfallet innebära stora besparingar inom vården. ERAS gör förhoppningsvis även att kvalitén på vården ökar i stort samt att tillfredställelsen för både vårdpersonal och patienter ökar. Det finns alltså många anledningar att prova ERAS och se vilka effekter det kan ha på just din vårdinrättning.

Därför är profilmaterial så viktigt

För att nå igenom ”bruset” bland alla dagens reklamutskick och marknadsföringskampanjer krävs det att man gör något annat. Ett bra sätt att nå sina kunder är genom profilmaterial, som utformas med företagets färger och logotyp. Besök profilfabriken.com för sortiment och information. När kunden får en fysisk produkt istället för en banner på en hemsida eller ett brev i lådan, så blir upplevelsen och intrycket på en helt annan nivå. Om du dessutom har tryckt ditt företags logga på en t-shirt eller tygkasse kan du på ett helt naturligt sätt bli en del av din kunds vardag. Ganska fiffigt, eller hur?

Fördelar med profilprodukter som kan användas i vardagen

När du ska beställa profilprodukter inför en mässa eller ett event, eller att ha på kontoret och kunna ge bort till kunder som kommer in, så kan det vara klokt att tänka igenom vilken typ av produkter du beställer. Att välja en vardagsnära pryl som ett paraply eller en vattenflaska är ett kraftfullt sätt att synas i många olika sammanhang, för att kunden förhoppningsvis kommer se det som en användbar produkt och inse att den fyller ett behov. På så vis får ditt företag exponering i många fler sammanhang än vad du får med ett utskick eller en katalog, och kan locka nya kunder samtidigt som relationen stärks med dem som redan är kunder hos ditt företag. Det kan också vara värt att satsa lite mer på att ta fram “premium-produkter”, som t.ex. termosar, ryggsäckar eller badlakan. Dessa produkter kommer ge kunden en upplevelse av generositet, samtidigt som de leder till ökad exponering av varumärket. Så även om det kostar lite mera, kan resultatet vara värt det.

Tänk på detta när du väljer profilmaterial

Genom att välja ut profilmaterial noga och skapa en sammanhållen grafisk profil och färgskala för ditt företag har du goda chanser att kommunicera effektivt med dina kunder. Våga satsa på kvalitetsprodukter till mässor och events, likväl som enklare give-aways som pennor och vattenflaskor. Att synas genom profilmaterial är en fantastisk väg till organisk exponering i människors vardagsliv, och kommer ge ditt företag en mycket större spridning än om du endast delar ut flyers till dem som besöker dig. Med något så litet som en penna kommer företaget att finnas både i deras vardag och medvetande mycket längre.

Förebygga genom att ha säkerhetsdörr

Om en inbrottstjuv verkligen vill ta sig in i din lägenhet så kommer han eller hon att komma in förr eller senare med hjälp av diverse verktyg. Det är den bistra sanningen tyvärr. Men man kan göra det svårare för en potentiell tjuv genom att installera en säkerhetsdörr. Idag köper i princip alla fastighetsägare säkerhetsdörrar av klass 3 eller 4 när det ska renoveras i trapphuset. Totalt finns det sex klasser av dörrar där klass nummer 1 i princip bara kräver en knuff med axeln för att rämna medan klass sex är ståldörrar som kräver vinkelslip och skärbrännare för att forcera.

När du väljer dörr kan du utöver klass även välja färg, det finns dörrar i både ljusa och mörkare träslag, bor du i ett eget flerbostadshus så är det bra att se över hur resten av dörrarna ser ut, det kan vara snyggt om det är någorlunda enhetligt. De flesta bostadsrättsföreningar vill ha samma standard i sina fastigheter liksom fastighetsägare till hyresrätter. Du måste underrätta din fastighetsägare om du ska göra ändringar i hyresrätten och det inkluderar även att byta dörr. Priset brukar ligga mellan 15 000 och 25 000 för normal standard.

En annan typ av säkerhetsdörrar för villor

För personer bosatta i villor är det inte av samma vikt med säkerhetsdörr. Kanske kan det tyckas ironiskt då en villa indikerar visst välstånd men faktum är att i en villa, eller ett radhus också för den delen, så är potentiella ingångar betydligt flera för en inbrottstjuv. De flesta inbrott sker ju när personerna som bor i huset inte befinner sig där och då går det lika bra för en tjuv att krossa en ruta eller gå in via balkongdörren, istället för att ha med sig tunga verktyg som behövs för att forcera en dörr.

Detsamma kan sägas om brandskyddet. I en villa är praktiskt taget vartenda fönster en potentiell nödutgång i sig och där kan man inte heller applicera principen att det är säkrare att stanna inne i sin bostad vid brand. En villa brinner ner på nolltid till skillnad från en hyresfastighet. Och med en bra säkerhetsdörr är det faktiskt säkrare att stanna inne i bostaden med stängd dörr till dess att brandkåren hunnit komma dit än att storma ut i ett rökfyllt trapphus.

Tandläkare Solna

Tandläkare Solna

Om man bor i Solna kan man vara lugn, vetandes att det finns högkvalitativ tandvård i området via Solna Dental. Vissa mottagningar erbjuder de klassiska undersökningarna och behandlingarna, medan vissa tandläkare i området erbjuder ett brett sortiment av ingrepp och behandlingar.

Airflow

Airflow är namnet på en spray-behandling där ytliga missfärgningar och beläggningar tas bort på ett snabbt och smärtfritt sätt. Efter en behandling med airflow känns munnen otroligt ren och fräsch. Det finns olika smaker att välja mellan, till exempel citron och jordgubbe. Det är en tandhygienist som utför airflow och denna behandling tar inte mer än en halvtimme. Ring din tandläkare i Solna för att boka tid.

Tandblekning

Idag finns det fler metoder än just tandblekning för att göra sina tänder vitare. Tandblekning är dock fortfarande en vanlig metod och är säkrast att göra hos en tandläkare.

Tandlossning

Det enskilt viktigaste för att undvika tandlossning är förebyggande vård av sina tänder. Tandlossning kan ske när tandköttet är inflammerat på grund av bakterier. Inflammationen kan nämligen luckra upp tandköttet och skapa en ficka där bakterierna sprider sig. I värsta fall så angriper bakterierna käkbenet och förstör tändernas fästen. På grund av detta är det mycket viktigt att regelbundet ta bort plack och tandsten.

Bettskena

Om man har problem med tandgnissling eller tandpressning så kan man vara i behov av en bettskena. De första tecknen på detta är till exempel att man har spänningshuvudvärk när man vaknar på morgonen eller har värk i käken och tuggmuskulaturen. Bettskenan är endast till för att användas på natten när man sover. Bettskenan fungerar genom att avlasta musklerna kring käken. Innan man blir tilldelad en bettskena så görs en individuell bedömning av varje patient. Bettskenor kan i vissa fall också hjälpa mot snarkning.

Kirurgi

Kirurgiska ingrepp i munnen faller under kategorin specialisttandvård. Kirurgi kan behövas för att till exempel ta bort en visdomstand eller operera in implantat. Dessa behandlingar utförs enbart av specialister.

Estetiska behandlingar

Det finns också behandlingar som enbart är till för att förändra tändernas utseende, och har ingenting att göra med en patients tandhälsa. Exempel på sådana behandlingar är skalfasader, kronor och tandimplantat. Man kan göra estetiska tandbehandlingar på grund av en olycka eller för att man inte är nöjd med sina tänder.

Flyttstädning i Stockholm

Flyttstädning i Stockholm

Trött på flytten? Trots att de flesta tycker att det är spännande och roligt att flytta går det inte att hymla med det arbete som en flytt faktiskt innebär. Om du inte har gnutta ork kvar, eller tvärtom – om du vill behålla orken, kan det vara bra att kolla upp flyttstädning i Stockholm. Flyttstädningen är en segdragen procedur som ändå ska göras. Du behöver räkna med flera dagars arbete, kanske ännu mer om du bor i ett stort hus. Eftersom precis varenda vrå ska vara skinande ren får du räkna med såväl tidsåtgång som slit på kroppen. Tänk då på att du även har mycket annat att stå i. Som att packa ner dina saker, packa upp dina saker i den nya bostaden, adressändra och transportera samtliga saker på ett säkert sätt. Nej, se till att göra det lite enklare för dig själv genom att anlita professionell flyttstädning i Stockholm vid den här länken.

Tilläggstjänster

Ofta när du får hjälp med flyttstädning i Stockholm ingår det allra mesta. Men kom dock ihåg att kolla upp exakt allt som ingår. Du kan vanligtvis få en checklista mejlad till dig innan du bestämt dig. Många städfirmor erbjuder komplett flyttstädning men inkluderar inte biutrymmen som vindsförråd eller källare samt fönsterputsning i priset. Det kan dock variera lite beroende på företag. Annat som är bra att tänka på är att vara ute i god tid, särskilt i Stockholms innerstad. Även om det finns gott om städföretag som kan hjälpa till med flyttstädning är många av de bästa firmorna uppbokade lång tid i förväg. Du vill inte stå utan hjälp när du väl flyttar.

Priser

Vad priset för en flyttstädning i Stockholm ligger på varierar väldigt mycket. Många företag räknar ut ett pris och ger dig ett totalpris. Andra tar betalt i timmen och säger då på ett ungefär hur många timmar som arbetet förväntas att ta. Tänk på att alltid kontrollera företaget du vill anlita så att de är fullt försäkrade om de skulle råka ha sönder något. Det finns ett par saker du själv kan göra för att underlätta för flyttfirman så att de kan lägga tid på det viktigaste. Bland annat kan är det bra att frosta av frysen innan de kommer så att det blir enklare att rengöra inuti. Om du har väldigt tunga möbler bör du dra ut dessa så att städarna har möjlighet att rengöra bakom.

Sjukintyg eller läkarintyg i Stockholm

När du är sjuk en längre tid kan du behöva ett läkarintyg för att få ersättning för bortfallet av din lön. I Stockholm finns många mottagningar som kan göra en bedömning av din hälsa och hjälpa dig med ett läkarintyg för din arbetsgivare eller för Försäkringskassan. Men ett läkarintyg kan behöva i många olika sammanhang, bland annat för olika typer av fordon eller för dykning eller nattarbete.

Sjukintyg och läkarintyg är något som behövs när man är sjuk en längre tid. Om du blir sjuk från ditt arbete i Stockholm så kan du enligt lagen vara sjuk i sju dagar innan något läkarintyg behövs. Från och med dag åtta kan din arbetsgivare kräva läkarintyg för att betala ut din sjuklön. En sjuklön är vanligtvis 80 procent av din vanliga lön. Om din arbetsgivare misstänker att du fuskar på något sätt så kan hen kräva ett läkarintyg. Ett läkarintyg som gäller från sjukdag 1 till 7 kallas ett förstadagsintyg. Mellan sjukdag åtta till sjukdag fjorton är det din arbetsgivare som betalar ut din sjuklön med från och med sjukdag femton så faller det på Försäkringskassan att betala ut ersättning.

Typer av läkarintyg i Stockholm

Ett vanligt typ av läkarintyg som många personer i Stockholm behöver är ett läkarintyg för körkort. Detta finns i olika varianter, så kallat högre behörighet för att köra tunga fordon som lastbil eller buss är vanliga läkarintyg i Stockholm i detta sammanhang. Andra trafikrelaterade läkarintyg är ett läkarintyg för sjöfart, taxi, järnvägfärdtjänst eller handikapparkering. Det är även vanligt med ett läkarintyg för att man är frisk, ett så kallat friskhetsintyg. Andra typer av läkarintyg som är vanligt i Stockholm är läkarintyg för körkort när det gäller alkohol eller droger. Det finns även läkarintyg för diverse fritidsaktiviteter, eller arbeten för den delen, som dykning och fallskärm. Läkarintyg i Stockholm kan även gälla allergi, invaliditetsintyg eller ett läkarintyg för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en diagnos. Läkarintyg i Stockholm kan även behövas för adoption eller för försäkring. Det kan även behövas ett läkarintyg för att få tävla i vissa typer av tävlingar. Nattarbete kan i vissa fall kräva läkarintyg. Även arbete med härdplaster eller mastarbete kan ibland kräva ett läkarintyg i Stockholm.

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén