Startup, bolagsformer och ehandel

Kategori: Vårdnad

Viktiga aspekter att beakta vid rekrytering av psykolog

Behovet av psykologer har ökat markant på senare år. Detta gör frågan om rekrytering av sådana till en viktig fråga för många vårdgivare. Det finns flera olika vägar att välja mellan, såsom att rekrytera en psykolog direkt eller att hyra in en via ett bemanningsföretag. I den här artikeln utforskar vi de viktigaste aspekterna som man bör tänka på när man väljer mellan dessa båda alternativ.

5 faktorer att beakta i valet mellan att hyra eller rekrytera en psykolog

När man som vårdgivare överväger att hyra eller rekrytera en psykolog bör man främst ta hänsyn till följande faktorer:

  • Kvalitet och kompetens. Vid en rekrytering är det möjligt att noga utvärdera och välja en kandidat som passar in i teamet och delar arbetsgivarens värderingar. Processen kan dock vara lång och resurskrävande. Bemanningsföretag kan erbjuda snabb tillgång till psykologer, men det är viktigt att företaget har en rigorös urvalsprocess. Detta för att säkerställa att den personal som hyrs in har den rätta kompetensen.
  • Flexibilitet och snabbhet. En anställning är ofta en långsiktig investering som inte lämpar sig för akuta eller tillfälliga behov. Bemanningsföretagen erbjuder istället lösningar som är flexibla och snabbt kan skalas upp eller ner. Dessa kan vara särskilt användbara under tider av högtryck, såsom i samband med en pandemi eller annan kris.
  • Kostnad. Den initiala kostnaden för att rekrytera en psykolog kan vara hög, men de långsiktiga kostnaderna är ofta mer förutsägbara. När man istället hyr in psykologer kan kostnaden per timme vara högre, men det kan å andra sidan vara en kostnadseffektiv lösning för kortfristiga behov.
  • Arbetsmiljö och gruppdynamik. En anställd medarbetare är ofta mer integrerad i teamet, vilket är något som kan främja en god arbetsmiljö och kontinuitet i behandlingarna. Psykologer från bemanningsföretag kan ibland rotera och bytas ut, vilket kan skapa en utmaning när det kommer till att upprätthålla en stabil arbetsmiljö och goda relationer till den ordinarie personalstyrkan.
  • Juridiska och etiska överväganden. Oavsett vilket sätt att rekrytera som väljs är det viktigt att vara medveten om gällande lagar och regler, inklusive arbetsvillkor och patientsekretess. Här skiljer sig dock inte de båda alternativen åt.

Gemensam vårdnad – kan innebära boende på en plats

Gemensam vårdnad – kan innebära boende på en plats

En missuppfattning kring gemensam vårdnad är att detta innebär att barnen ska bo lika mycket hos de bägge vårdnadshavarna. Man blandar i detta fall ihop juridisk vårdnad och ”vardaglig vårdnad”. Det enda som gemensam vårdnad innebär är att bägge vårdnadshavarna har det juridiska ansvaret mot exempelvis skola och sjukvård. Däremot är det ofta en fördel om barnen kan bo växelvis men det avgörs utifrån fall till fall. Det gäller alltså att sära på begreppen.

Växelvist boende

Med växelvist boende menas att barnen bor hos bägge vårdnadshavarna efter ett förutbestämt schema. Det kan exempelvis vara varannan vecka. Men det kan lika gärna vara att barnen bor på ena stället under vardagarna och sedan flyttar under helgerna.

Det bästa är om föräldrarna kommer överens om hur det växelvisa boendet ska vara upplagt. Om man inte kommer överens kan en domstol avgöra detta.

Gemensam vårdnad

När man talar om enskild eller gemensam vårdnad menas det juridiska ansvaret. Det spelar därmed ingen roll var vårdnadshavarna eller barnen bor. Ett exempel kan tas från skolan. Vid vissa beslut krävs det att vårdnadshavare skriver under godkännande. Det kan bland annat vara om barnen får vara med på bild eller inte. Om det är gemensam vårdnad på barnen betyder det att bägge föräldrarna måste underrättas och skriva under detta.

Detsamma gäller därmed vid utvecklingssamtal då bägge föräldrarna har rätten att få vara med om det är gemensam vårdnad.

Att ha gemensam vårdnad innebär därmed att bägge vårdnadshavarna har ett juridiskt ansvar över de beslut som tas över barnen.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad är därmed motsatsen mot gemensam vårdnad. I detta fall är en enskild vårdnadshavare enskilt ansvarig över de beslut som tas över barnet. Det kan vara en enklare och smidigare lösning i det fall som föräldrarna bor långt från varandra eller att kommunikationen är svår.

Exempel på beslut som tas på egen hand är därmed val av skola, beslut inom skolan, var barnet ska vara folkbokförd och hur ekonomin ska förvaltas. Vid konflikter blir det en vårdnadstvist där det är en domstol som tar beslutet. Detta i alla frågor utöver folkbokföring då detta beslut tas av Skatteverket.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén