Konstruktionsritningar, Bygglov och andra oväntade utgifter

Innan en större tillbyggnad, eller nybyggnad, ska ske på tomten gör de flesta en budget över den förväntade kostnaden. Material och eventuell kostnad för byggföretag läggs in i budgeten – men glöm inte de tillstånd och annat som krävs. Exempel är konstruktionsritningar, bygglov och kontrollansvarig.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är mycket detaljerade ritningar som generellt skickas in tillsammans med bygglovsansökan. I vissa fall skickas ansökan först varpå konstruktionsritningarna skickas in som komplement om detta efterfrågas av kommunen.

Ritningarna ligger inte bara till grund för bygglovet utan är även vad byggföretagen använder sig av vid offert och därefter byggnation. Dessa kan bland annat innehålla konstruktion, material och byggnadsteknik. Vad konstruktionsritningar kostar beror främst på byggnadens storlek och komplexitet.

Bygglov

Om bygglov krävs eller inte beror både på vad som ska byggas samt var du bor. Det krävs exempelvis bygglov för fler byggnationer inom detaljplanerat område än om det inte är inom detaljplanerat område. Det är även flera faktorer som avgör om bygglovet krävs eller inte så som storleken på utbyggnaden/byggnaden samt vad det är som ska byggas. Ett exempel är installation av kamin som kan kräva bygglov även om det inte primärt ändrar bostadens utseende. Bygglovskostnaden beror på byggnationens storlek men varierar även över olika kommuner.

  • Ansök alltid om bygglov innan byggnation påbörjas
  • Påbörjas bygget före kan det behöva rivas – även om bygglovet godkänns

Energiberäkningen

Vid nybyggnation behöver generellt en energiberäkning genomföras. Det betyder att en mätning och beräkning utförs på fastigheten för att mäta dess energiförbrukning i förhållande till andra fastigheter i samma storlek. Detta sker för att påvisa att reglerna från Boverket uppfylls.

Lagfart

När en ny tomt köps kan lagfartsavgift behöva betalas. Detta är alltså inte en avgift som är medräknad i den summa som mäklarna anger vid försäljning. Avgiften för lagfart är 1,5 % av den totala köpeskillingen. Därtill tillkommen en fast administrationsavgift på ca 800 kr.

Pantbrev

Pantbrev anger hur stort belopp som fastigheten får pantsättas för. Har tidigare ägare pantbrev för 1 miljon och du behöver ett lån på 1,5 miljon behöver pantbrev skapas för den sista halva miljonen. Kostnaden är 2 % på det belopp som behöver intecknas. Mäklaren ska kunna svara på hur stort belopp som fastigheten har pantbrev på som därmed kan tas över.

Anslutning till värme, el och vatten

Är det en nybyggnation, oavsett om det är villa eller attefallshus, uppstår även kostnad för anslutning till värme, el och vatten.