För de allra flesta av oss är det ganska besvärligt att försöka navigera oss igenom en juridisk process helt på egen hand. Inte sällan känns det juridiska språket som rena rama grekiskan. Så är bland annat fallet vid en helt vanlig bouppteckning i Sundbyberg. Juristbyrån spelar därför en viktig roll och det finns många goda skäl att ta hjälp av dem. Fortsätt att läsa så berättar vi mer!

Juristbyrån har ofta en viktig roll vid en bouppteckning i Sundbyberg

Generellt sett har juristbyrån en viktig roll i samband med en bouppteckning i Sundbyberg. Några av de huvudsakliga uppgifter som byrån kan utföra vid en sådan är:

  • Sammanställning av tillgångarna. Juristbyrån kan vara behjälpliga med att ta fram en komplett sammanställning över den avlidnes tillgångar. Detta arbete innefatta bland annat att identifiera alla tillgångar, såsom fastigheter, kontanter på bankkonton, aktier och andra värdepapper, bilar och andra fordon samt personliga tillhörigheter. Dessutom kan byrån även göra en sammanställning av de olika skulderna och ekonomiska åtagandena.
  • Värdering av dödsboet. En annan viktig uppgift som en juristbyrå kan utföra vid en bouppteckning i Sundbyberg är värderingen av dödsboet. Byrån kan vara behjälpliga med att värdera tillgångarna och skulderna i dödsboet. Det är viktigt att detta görs på rätt sätt för att säkerställa att arvet kan fördelas mellan de olika arvingarna.
  • Pappersarbete. Juristbyråer är också duktiga på dokumentation och pappersarbete. De kan därmed hjälpa till att ta fram själva bouppteckningen och skicka in denna till Skatteverket. Detta dokument listar alla tillgångarna och skulder i dödsboet samt till vilka belopp dessa är värderade.
  • Fördelning av arvet. Sist men inte minst kan byrån också vara behjälpliga med fördelningen av arvet. Detta är en särskilt viktig uppgift i händelse av att det finns flera olika arvtagare. Justirbyrån kan då se till så att arvet fördelas på ett rättvist och korrekt sätt mellan de olika intressenterna enligt den avlidnes testamente.

Som du märker kan det vara en god idé att anlita en sådan byrå av flera olika skäl. Detta för att bland annat spara tid och möda samt för att få experthjälp och förebygga dispyter kring arvet.